Algemene voorwaarden

 

Algemeen

- Aardbeleving is een eenmanszaak met bijzondere vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen, gevestigd te Beringen en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE 0779.930.082. Het aanbod van Aardbeleving bestaat onder meer uit individuele coaching, behandeling en begeleide groepssessies. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden.

- Aardbeleving houdt zich het recht voor om audio- en visuele opnames te maken van haar activiteiten en ze voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

- Aardbeleving behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid

- Elke deelname aan een activiteit van Aardbeleving is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor elke handeling hij/zij stelt tijdens de activiteit.

- Aardbeleving is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of persoonlijke neveneffecten van de deelnemers tijdens een individuele sessie of een andere activiteit.

- Aardbeleving stelt geen medische handelingen en neemt bijgevolg ook geen medische verantwoordelijkheid. Bij twijfel raadpleeg je best een arts.

-Aardbeleving is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van materiaal van de deelnemers.Inspanningsverplichting

Aardbeleving zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Aardbeleving niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.Individuele coachsessie

- Alle individuele coachingsessies zijn op afspraak. Een individuele afspraak wordt best per e-mail of telefonisch gemaakt.

- Als je een individuele afspraak wil verplaatsen of annuleren, verwittig je Aardbeleving zo snel mogelijk, zo kan je plaats nog aan iemand anders worden aangeboden.

- Als het annuleren of verplaatsen van een afspraak minder dan 24 u op voorhand, of een afspraak niet nagekomen wordt, kunnen we de plaats niet meer aanbieden aan iemand anders. Hiervoor wordt het volledige bedrag aangerekend.

- Een individuele coaching wordt contant betaald.Groepssessie

- Voor alle activiteiten schrijf je op voorhand in, tenzij anders vermeld. Inschrijven kan via de website, mail of telefonisch. Je ontvangt een betalingsuitnodiging en een bevestiging per mail met alle verdere praktische informatie.

- Betaling gebeurt op voorhand op het nummer IBAN: BE70 7310 5287 9725 voor de datum vermeld bij de info, tenzij anders vermeld. Na die datum is je plaats niet meer gegarandeerd. Betalingsdatum bepaalt altijd de volgorde van inschrijving. Als je maar net voor de aanvang van de activiteit hebt betaald, breng dan het overschrijvingsbewijs of rekeninguittreksel mee of bezorg via mail een screenshot van de betaling. Als je nog niet betaald hebt bij aanvang van de cursus, ben je niet ingeschreven.

- Als de activiteit volzet is, is er een wachtlijst om eventuele annulaties op te vangen.

- Als Aardbeleving een activiteit annuleert, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. Voor eventuele andere kosten kan Aardbeleving niet aansprakelijk worden gesteld.

- Een activiteit zelf annuleren doe je schriftelijk (mail of brief). Bij annulatie tot 14 dagen voor aanvang betaal je 20 % administratiekosten met een minimum van € 20. Bij latere annulatie of niet verwittigen, blijf je het volledige bedrag schuldig. Kun je bij annulatie een vervanger aanbrengen voor de start van de activiteit, dan betaal je geen kosten. Niet betalen voor aanvang van de activiteit geldt niet als annulatie.

- Indien je je deelname tijdens het verloop van een activiteit stopzet, blijf je het volledige bedrag schuldig. Er is geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling mogelijk.Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt worden door Aardbeleving voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Aardbeleving.Geheimhouding

Aardbeleving is gebonden aan het beroepsgeheim van alles wat omtrent de deelnemers is bekend geworden. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt (bv. in geval van doorverwijzing).

Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de vestiging van Aardbeleving.

Copyright © 2018 - 2023 Aardbeleving   
adminwebmailstat